MALDA

Žodžio šventojo galia,
Dieve, mums kelius praskinki,
O kai piktojo valia
Mus norės bauginti,
Tu per angelus šventus
Teikis mus
Savo meile ginti.

Dieve, ramybės teikėjau ir santarvės davėjau, kas Tave išpažįsta – gyvena, kas Tau tarnauja – valdo; saugok savo nuolankiuosius ir apgink juos nuo priešų išpuolių, kad mes, kurie pasitikime Tavo pagalba, nebijotume pikto; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

(Krikščioniškos giesmės Nr. 559 ir psl. 882)